Planavimo dokumentai

     

        Gimnazijos 2022–2022 metų korupcijos prevencijos programos įgyvendinimo priemonių planas

Veiklos organizavimo tvarka nuo 2020 m. rugsėjo 1 d.

Veiklos planas 2021-2022 m. m. (PDF)

Ugdymo planas 2021-2022 ir 2022-2023 m. m. (PDF)

Strateginis planas 2021-2023 m. m. (PDF)

Strategijos realizavimo priemonės (PDF)

        Krizių valdymo veiklos aprašas (PDF)

                Krizės valdymo planas  (PDF)

                Kontaktai krizės valdymo metu  (PDF)

Gimnazijos vidaus darbo tvarkos taisyklės (PDF) 

Nuotolinio darbo tvarkos aprašas (PDF) 

Dėl poveikio priemonių taikymo netinkamai besielgiantiems mokiniams (PDF)

Lėšų, gaunamų už vaikų, ugdomų pagal ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo programas išlaikymą, naudojimo tvarkos aprašas (PDF)

Mokinių atleidimo nuo dailės, muzikos ir kūno kultūros pamokų (jų dalies) tvarkos aprašas (PDF)

Mokinių pažangos ir pasiekimų vertinimo tvarka (PDF)  

Mokymosi krūvių stebėjimo tvarka (PDF)

Smurto ir patyčių prevencijos ir intervencijos tvarkos aprašas (PDF)

Reagavimo į patyčias, smurtą, ir pagalbos joms įvykus, teikimo planas (PDF)

Pranešimo apie smurtą/patyčias forma (PDF)

Labdaros ir paramos lėšų panaudojimo tvarkos aprašas (PDF)

Tėvų informavimo tvarkos aprašas (PDF)

Mokymo nuotoliniu būdu taisyklės (PDF)

       Mokinių elgesio taisyklės (PDF)

       Lankomumo apskaitos ir nelankymo prevencijos tvarkos aprašas (PDF)

       Mokinių skatinimo ir drausminimo tvarkos aprašas (PDF)

      Įsakymas, dėl asmens, atsakingo už priešsmurtinę veiklą, prevencinių priemonių organizavimą ir įgyvendinimą, paskyrimo (PDF) 

Spausdinti

Nuorodos

Leidiniai

  • Žirnelis
  • Saulėtekis
  • Draugystė