Socialinis pedagogas

  Socialinis pedagogas    

Socialinio pedagogo tikslas – ugdyti mokinius socialinių įgūdžių srityje, spręsti mokiniams iškilusias socialines problemas, padėti vaikams geriau adaptuotis visuomenėje, bendruomenėje, švietimo įstaigoje, racionaliau išnaudoti visas teikiamas galimybes lavintis, mokytis ir augti savarankiškais piliečiais.

Socialinio pedagogo veiklos turinys:

Konsultuoja mokinius, jų tėvus (globėjus, rūpintojus), mokyklos bendruomenę socialinių pedagoginių problemų sprendimo, socialinės pedagoginės pagalbos teikimo klausimais;

Dalyvauja sprendžiant krizinius atvejus gimnazijoje, numato socialinės pedagoginės pagalbos teikimo mokiniui būdus bei formas bendradarbiaudamas su mokytojais, klasių vadovais, tėvais (globėjais/rūpintojais), kitais specialistais;

Šviečia gimnazijos bendruomenę socialinės pedagoginės pagalbos teikimo, gimnazijos nelankymo ir kitų neigiamų socialinių reiškinių prevencijos, pozityviosios socializacijos klausimais;

Inicijuoja ir įgyvendina prevencines veiklas bei socialinio ugdymo projektus kartu su gimnazijos savivaldos grupėmis, ugdant mokinių gyvenimo įgūdžius;

Atlieka aktualius socialinius pedagoginius tyrimus gimnazijoje, atsižvelgdamas į gimnazijos bendruomenės poreikius (prioritetus, strateginį ir metinį veiklos planus);

Nuolat palaiko ryšius su vietos bendruomene ir įvairiomis institucijomis, užtikrinančiomis reikiamos pagalbos teikimą, pagal įgaliojimus atstovauja vaiko teisėms gimnazijoje ir už jos ribų, gina vaiko teises teisėsaugos ir kitose institucijose, bendradarbiauja su vaiko teisių apsaugos tarnybomis ir kt. institucijomis.

Informuoja apie drausminamųjų priemonių taikymą neatliekant pareigų ir nesilaikant mokinių   elgesio taisyklių.

Bendradarbiauja su klasių vadovais, kitais pedagogais, specialistais, gimnazijos  administracija sprendžiant vaikų socialines – pedagogines problemas, ieškant efektyvių pagalbos būdų. Iškilus problemai, kartu su klasės vadovu, lanko vaikus jų namuose

Kreipkis į socialinį pedagogą, jeigu:

Nori pasidalinti savo rūpesčiais, problemomis ir nori kartu ieškoti sprendimų arba tiesiog pasidžiaugti savo sėkme...

Kyla sunkumų mokantis, patiri fizinį, psichologinį smurtą, turi bendravimo su bendraamžiais ar mokytojais problemų ir nori apie tai pasikalbėti...

Turi idėjų ar sumanymų, kuriais norėtum pasidalyti su kitais...

Nori užsiimti savanoriška veikla...

Nori prisidėti įgyvendinant įvairius projektus, prevencines akcijas, mokinių užimtumą...


Socialinė pedagogė metodininkė - Aušra Jančauskienė, 19 kabinetas

         Socialinės pedagogės darbo laikas:

AUŠROS JANČAUSKIENĖS,

SOCIALINĖS PEDAGOGĖS,

DARBO LAIKO GRAFIKAS

 

DARBAS NUOTOLINIU BŪDU

Savaitės diena

Darbo laikas

Pietų pertrauka

Darbo laikas

Pirmadienis

 

7.30 – 15.00

11.30 – 12.00

15.30 – 17.00

Antradienis

 

7.30 – 16.00

11.30 – 12.00

16.30 - 18.30

Trečiadienis

 

7.30 – 9.50

10.50-11.30

12.00-15.00

11.30 – 12.00

-

Ketvirtadienis

 

7.30 – 15.00

11.30 – 12.00

17.30 - 19.30

Penktadienis

 

7.30 - 9.25

12.35-13.40

-

-


Galite kreiptis telefonu 861399737; el.p aausrajan@gmail.com

Spausdinti

Nuorodos

Leidiniai

  • Žirnelis
  • Saulėtekis
  • Draugystė